Hartzaken

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Algemeen: Hartzaken Blog: Hartzaken Vlog: Hartzaken

home
Home


Hoe gaat zoiets?
Met al je eigenaardigheden maak je gedurende je leven keuzes of dingen overkomen je.
Ieder mens heeft een eigen leergeschiedenis. Belangrijke dingen sla je op. Minder belangrijke dingen vergeet je.
In de tijd kan de urgentie van levenszaken veranderen. Maar de aard en de visie blijft bestaan, als het goed is.

HART
Hoezo HART? Tijdens mijn studie ontstond de behoefte om een model te maken om naar het onderwijs te kijken. Ik vond dat het Nederlandse onderwijssysteem niet aansloot bij de kinderen waar ik mee werkte, kinderen die van huis uit geen schoolvaardigheden hadden meegekregen omdat ze bijvoorbeeld ouders hadden die zelf nooit naar school waren geweest. Iets wat niet ver van mijn eigen geschiedenis af stond.
Dat deed iets met me en vanuit die persoonlijke ervaring werd ik een onderwijskundige die hoopte iets te kunnen betekenen voor het "volksonderwijs".
Om systemen te kunnen veranderen heb je meer nodig dan alleen een kijkrichting.
Maar het is een belangrijk begin en een belangrijke basis. In 2000 verplaatste ik door omstandigheden (mijn oudste zoon kreeg te maken met psychose) mijn energie van het onderwijs naar de geestelijke gezondheidzorg en psychiatrie. HART als basisprincipe ging met me mee.
Je hebt de maatschappelijke taak, het systeem, aan de ene kant en het autonome individu aan de andere kant. Die probeer je met de grote letter M van maatschappelijke context naar elkaar toe te duwen. En dan krijg je een beweging die ik HART heb genoemd.
HART had ook MIST kunnen heten of MARS maar daar heb ik niet voor gekozen.

Dit was de voorpagina van mijn afstudeeronderzoek Onderwijskunde in 1989.

gat

De A staat voor Autonomie. Het Autonome individu. De ik. Met alle erfelijk bepaalde en aangeleerde eigenschappen. De op het individu gerichte benadering!

De R staat voor de Relatie met anderen. Respect voor anderen. Jij en wij. De behoefte aan verbinding, gehoord en gezien te worden. Ofwel het sociale aspect.

De T is de Taak die de samenleving zich ten doel stelt. Zoals goed onderwijs geven aan alle leerplichtige kinderen. Of goede gezondheidzorg bieden aan iedere burger.

Wij weten hoe moeilijk het is om beweging te krijgen in logge maatschappelijke instituties die meestal top down werken met professionele afstand. Denk aan het onderwijs met zijn landelijke citotoetsen. Denk aan de geestelijke gezondheidzorg met haar protocollen en procedures. De afstand tussen de autonome burgers en de maatschappelijk vastgestelde formele regels en eisen is groot. Hoe breng je die dichter bij elkaar waardoor de aansluiting verbetert?
Nu zie je op de tekening een grote letter M van Maatschappelijke context. Een van de pijlers loopt door de A van Autonome individuen. En een pijler loopt door de Taak (het Doel) dat de samenleving heeft gesteld om haar burgers te bedienen. Als je die twee naar elkaar toe duwt, dichter bij elkaar brengt, ontstaat er een Hart.
Voor mij betekent HART dichter bij, betrokken, niet het systeem maar de mens meer centraal.
Hoezo HART? Het gaat in feite om een samenspel van invloeden: maatschappelijk, individueel en sociaal.
De H van HART staat ook voor de H van HABITUS (Paul Bourdieu). Habitus zegt iets over de context, de sociale cultuur waarin iemand opgroeit. "Mijn dochter hoeft niet naar school", zei mijn oom ooit tegen mijn moeder. Hoe goed zijn dochter ook kon leren. Ze ging naar de vormingsklas en daarna naar de fabriek. Habitus heeft te maken met de heersende cultuur binnen een groep, met een taal, gedeelde ervaringen, normen en waarden die verinnerlijkt zijn en een maatschappelijk stempel zetten en je ontwikkeling en groei bepalen.
Het kan het familiesysteem zijn maar ook de invloed van kerk of school waar je bent gevormd. Op macro niveau zijn dat de effecten van een democratie of een dictatuur, van een samenleving gebaseerd op individuele (economische) vrijheid zonder of met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met dit principe moet duidelijk zijn dat ik heb gekozen voor een evenwicht tussen het individu en het systeem waarin het systeem voorover buigt naar het individu. Dat is voor mij een HARTZAAK Of HARDZAAK als je bij het aanvragen van de domeinnaam een spelfout maakt. Niet erg want de D staat dan gewoon voor het DOEL waar je voor gaat.

up